Facebook widget
 • Izņemt preci
  Pieņemt
  Atcelt
  Kopsumma (ar PVN): € 0,00
Rīga,
23.05.2018
INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
(turpmāk – Noteikumi)
 
Noteikumi nosaka veikala lietošanas kārtību.
Klientam ir sniegta brīva pieeja Noteikumiem vietnē https://shop.zepter.lv  
Veikala izmantošanas priekšnoteikums ir iepazīšanās ar Noteikumiem un to pieņemšana. Klients piekrīt noteikumiem, reģistrējoties Veikalā vai, gadījumā, ja Klients izvēlas iespēju veikt pirkumus bez pieteikšanās, Pasūtījuma izvietošanas procesā. 
 
 1. Vispārīga informācija klientiem (patērētājiem)
 
Veicot pirkumus internetā, t.sk., arī mūsu interneta veikalā, Jūs slēdzat distances pirkuma līgumu.
 
Distances līgums (PTAL 10. pants 1 daļa) – patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi.
 
Distances līgums tiek uzskatīts par spēkā stājušos, tiklīdz klients ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.
 
Pārdevējs neglabā noslēgtos līgumus par veikalā iegādātām precēm.
 
 1. Definīcijas
 
Pārdevējs:
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Zepter International Baltic”
reģ. Nr. 40003262201
jur. adrese: Kr. Valdemāra iela 33, Rīga,
LV-1010, Latvija
tel.: +371 67505272
fax: +371 67505277
e-pasts: office@zepter.lv
Bezmaksas infolīnija
+371 80007222
Darba laiks:
pirmdiena - ceturtdiena: 09:00 – 17:00
piektdiena: 09:00 – 16:00
 
Klients (patērētājs):
 
Fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta Veikalā un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Veikalā iegādātās Preces Klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem nekomerciāliem mērķiem.
 
Vietne: www.zepter.lv
 
 
Interneta veikals (Veikals):
 
vietne internetā, ar adresi interneta tīklā www.zepter.lv
 
Preces:
 
Produkti, ko Pārdevējs prezentē Veikalā, atainojot to īpašības, tehniskos parametrus un cenas, ko Klients var pasūtīt ar Veikala starpniecību, izņemot gadījumu, ja noteikta Prece nav pieejama saskaņā ar interneta vietnē publicēto informāciju.
 
Preces cena bruto:
 
Noteiktās Preces (Preču) cena, neieskaitot piegādes izmaksas, izteikta eiro un ietver Latvijas Republikā noteiktos nodokļus un nodevas par preču iegādi.
 
Iegādes cena:
 
Elektroniskajā grozā ievietoto Preču kopējā cena bruto, t.sk., ar atlaidi, ja uz Klientu ir attiecināmi atlaides piemērošanas noteikumi, un, ja Klients ir pieteicis Preces piegādi, tās (Preces) piegādes izmaksas, ja uz Klientu nav attiecināmi noteikumi par bezmaksas piegādi.
 
Pasūtījums:
 
Pareizi un Klienta informācijai atbilstoši aizpildīta pasūtījuma forma, ko Klients apstiprina un nosūta Pārdevējam, nospiežot pogu “Pasūtījums ar apmaksas saistību”. 

Reģistrācijas veidlapa:
 
Elektroniskā veidlapa, kas pieejama vietnē https://shop.zepter.lv. Šajā veidlapā iekļauti dati, kas nepieciešami klienta identifikācijai/reģistrācijai veikalā un pasūtījumu veikšanai reģistrēta klienta statusā.
 
Konts (pieejams tikai reģistrētiem veikala lietotājiem):
 
Resursu kopums Pārdevēja informatīvajā sistēmā, kas apzīmēts ar noteiktu vārdu (pieteikumvārds, piemēram, e-pasta adrese vai telefona numurs) un klienta noteiktu paroli. Kontā tiek saglabāti klienta sniegtie dati un informācija par veiktajiem pasūtījumiem. Klients sāk lietot kontu pēc reģistrācijas Veikalā. Lietojot kontu, klientam ir pieejamas šādas funkcijas/iespējas:
 • paroles nomaiņa;
 • pasūtījuma statusa apskate;
 • iespēja apmaksāt pasūtījumu vai/un nomainīt apmaksas formu (ja pasūtījums nav apmaksāts iepriekš);
 • konta izdzēšana (atteikšanās no Konta);
 • iespēja atļaut vai liegt personas datu apstrādi ar kontā norādīto instrumentu palīdzību;
(Ja rodas nepieciešamība mainīt citus datus, klientam ir elektroniskā formā jāvēršas pie Pārdevēja. Šim nolūkam tiek izmantota e-pasta adrese: office@zepter.lv)
  
Pasūtījuma veidlapa:
 
Interaktīva veidlapa, kas pieejama veikalā. Tā nodrošina iespēju reģistrētiem/nereģistrētiem klientiem veikt pasūtījumu, t.sk., ievietot preces elektroniskajā grozā, izvēlēties piegādes veidu un apmaksas kārtību.
 
Nepārvaramas varas apstākļi:
 
Teroristiski akti, pieteikts vai nepieteikts karš, blokādes, sacelšanās, dumpji, epidēmijas, zemes nogruvumi, zemestrīces, plūdi, eksplozijas un citi pēkšņi ārēji, no pusēm neatkarīgi negadījumi, kas kavē distances līguma izpildi pilnībā vai daļēji, uz laiku vai pastāvīgi, ko ne Pārdevējam, ne Klientam nav bijis iespējams novērst vai nav bijis iespējas paredzēt no racionālas prognozēšanas viedokļa.
  
Darba diena:
 
Nedēļas dienas no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot publiskās brīvdienas Latvijas Republikā.
 
 1. VEIKALA LIETOŠANA/pasūtījuma veikšana/izpildīšana

Veikala lietošanai klientam ir jāizmanto:
 • interneta pārlūkprogramma, kas atbalsta SSL protokolu;
 • piekļuve interneta tīklam;
 • elektroniskā pasta konts – e-pasta adrese.

Veikalā klients var veikt pirkumu/pasūtījumu:
 • kā reģistrēts veikala lietotājs (ja klients, atbilstoši noteikumiem, ir reģistrējies);
 • nereģistrējoties, izmantojot/aizpildot pasūtījuma veidlapu.
 
Reģistrācija veikalā notiek pēc šādu darbību sekmīgas izpildīšanas:
 • Klients nosūta pareizi, un faktiskajiem apstākļiem atbilstoši aizpildītu reģistrācijas veidlapu, izmantojot veikalā nodrošinātos instrumentus;
 • Reģistrācijas veidlapa tiek nosūtīta, noklikšķinot saiti e-pastā;
 • Pārdevējs apstiprina klienta reģistrāciju ar paziņojumu, kas tiek nosūtīts uz klienta e-pasta norādīto adresi.

Līdz ar augstāk norādīto darbību pabeigšanu/apstiprinājuma saņemšanu klients ir reģistrēts veikalā, t.sk., klientam ir sniegta iespēja izmantot kontu.
 
Reģistrējoties veikalā vai/un veicot pasūtījumu, kā nereģistrēts klients, klients:
 • apstiprina to, ka viņš ir iepazinies ar noteikumiem, pārdevēja privātuma politiku un pilnībā uzņemas saistības ievērot šo dokumentu noteikumus;
 • sniedz pārdevējam viennozīmīgu un nepārprotamu piekrišanu izmantot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā viņa reģistrācijas/pasūtījumā veidlapā norādītos personas datus;
 • paziņo pārdevējam, ka reģistrācijas vai/un pasūtījuma procedūras ietvaros sniegtā informācija un dati ir patiesi un tiks nekavējoties aktualizēti to izmaiņu gadījumā.
Preču piegāde un izsniegšanas kārtība:
 
Preču piegāde/ izsniegšana:
 
 • ar kurjerdienestu – SIA „DPD Latvija”, reģ. Nr. 40003393255
Svarīgi:
* piegāde ir iespējama/pieejama tikai Latvijas Republikas teritorijā;

* Preču piegāde tiek veikta tikai Darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 uz Pasūtījumā norādīto piegādes adresi Latvijas Republikas teritorijā;
* Klients apstiprina Preču piegādi/saņemšanu, parakstot Preču pavaddokumentus;
* Ja Klienta elektroniskajā grozā ievietoto Preču kopējā cena pārsniedz EUR 100 (viens simts eiro), piegādes maksa tiek iekļauta Iegādes cenā;
* Ja elektroniskajā grozā ievietoto Preču kopējā cena ir mazāka vai līdzinās EUR 100 (viens simts eiro), piegādes maksa netiek iekļauta Iegādes cenā, un Iegādes cena sastāda Preču kopējo cenu bruto un piegādes izmaksās 7 EUR apmērā.
 
 • personīgi, Pārdevēja noliktavā, Rītausmas ielā 23, Rīgā, LV-1058
Svarīgi:
* Preču izsniegšana Pārdevēja noliktavā tiek veikta tikai Darba dienās;
* Pārdevēja noliktavas darba laiks:
Pirmdiena                                          11.00 – 20.00
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena     9.00 – 18.00
Piektdiena                                         9.00 – 17.00
(mob. tel.: +371 26306765)
* Klients apstiprina Preču saņemšanu, parakstot Preču pavaddokumentus.
 
Preču piegādes/ izsniegšanas termiņi:
 
 • ar kurjerdienestu – SIA „DPD Latvija”, reģ. Nr. 40003393255:
 • ja Prece ir pieejama Pārdevēja noliktavā Rīgā – 7 (septiņu) darba dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis attiecīgo maksājumu, t.i., Iegādes cenas apmaksu pilnā apmērā;
 • ja Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā Rīgā – 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis attiecīgo maksājumu, t.i., Iegādes cenas apmaksu pilnā apmērā, un Prece kļuva pieejama Pārdevēja noliktavā Rīgā.
Svarīgi:
* ja attiecīgā informācija nebūs izvietota Interneta veikalā,
par Preces pieejamību Pārdevēja noliktavā Rīgā Pārdevējs informēs Pircējus pa tālruni vai e-pastu.
 
 • personīgi, Pārdevēja noliktavā, Rītausmas ielā 23, Rīgā, LV-1058:
 • ja Prece ir pieejama Pārdevēja noliktavā Rīgā – no dienas kad Pārdevējs ir saņēmis attiecīgo maksājumu, t.i., Iegādes cenas apmaksu pilnā apmērā, jebkurā Darba dienā, Pārdevēja noliktavas norādītajā darba laikā;
 • ja Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā Rīgā – 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis attiecīgo maksājumu, t.i., Iegādes cenas apmaksu pilnā apmērā, un Prece kļuva pieejama Pārdevēja noliktavā Rīgā.
Svarīgi:
* ja attiecīgā informācija nebūs izvietota Interneta veikalā,
par Preces pieejamību Pārdevēja noliktavā Rīgā Pārdevējs informēs Pircējus pa tālruni vai e-pastu.
 
Iegādes cenas samaksas veids/i:
 • Elektroniskā veidā, bezskaidrā naudā, ar priekšapmaksu.
 
 1. PIRMAIS PASŪTĪJUMS
 
Izvēlieties Jums interesējošu preci, iepazīstieties ar preces aprakstu un, ja Jūs esat apmierināts ar izvēlēto preci, nospiediet pogu ar iepirkuma groza apzīmējumu (prece tiks ievietota pirkuma grozā);
 
 1. Jūs ieraudzīsiet preci “pirkumu grozā”. Jums ir sekojošas iespējas:
 • rediģēt daudzumu. Ievadiet nepieciešamo skaitu lauciņā “Daudz.”;
 • izdzēst no “pirkumu groza” kļūdaini ievadīto preci. Nospiediet “krustiņu” pa labi no preces attēla;
 • atgriezties pie preču izvēles. Nospiediet uz “Veikt citus pirkumus”;
 • pasūtīt Jūsu izvēlēto(-ās) preci(-es). Nospiediet “Nākamais (pasūtījuma apkopojums)”.
 1. Izvēlieties Jums nepieciešamo piegādes veidu. Ja esat izvēlējies, nospiediet “Nākamais (pasūtījuma apkopojums)”;
 2. Izvēlieties maksāšanas veidu. Ja esat izvēlējies, nospiediet “Nākamais (pasūtījuma apkopojums)”;
 3. Jūsu pasūtījuma pārskats un apstiprinājums. Jūs redziet pilnu informāciju par Jūsu pasūtījumu: preces nosaukumu(-us), daudzumu, preces cenu bruto.
 4. Ailē “Kopsumma” norādīta Jūsu pasūtījuma Iegādes cena. Jums ir sekojoši varianti, lai veiktu pasūtījuma korekciju:
 • Rediģēt preces daudzumu;
 • izmainīt maksātāja adresi, piegādes adresi, piegādes veidu.
 1. Pirms pirkuma noformēšanas, Jums ir iespēja pie pasūtījuma uzrakstīt īsu komentāru (laukums “Piezīmes par pasūtījumu”). Lai pasūtītu Jūsu izvēlēto preci, nospiediet “Apstiprināt pirkumu”.
 2. Apsveicam! Jūs esat veicis savu pirmo pasūtījumu veikalā.
 
Piezīme:
Visos pasūtījuma noformēšanas posmos klientam ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, klients var izlabot kontaktējoties ar veikala menedžeriem pa elektronisko pastu office@zepter.lv (24 stundas).
 
 1. Prasījums par PASŪTIJUMA (DISTANCES līguma) noteikumiem neatbilstošu preci
 
Klienta prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci:
 • Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, klients atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai pārdevējs nodevis un klients pieņēmis attiecīgo preci. Kārtību, kādā piesakāms un izskatāms Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci un organizējama preces ekspertīze nosaka LR Ministru kabineta 2006. gada 01. augusta noteikumi Nr.
 
631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu“.
 • Ja klients vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad saskaņā ar LR Ministru kabineta 2006. gada 01. augusta noteikumiem Nr. 631, klientam jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.
 • Piesakot ražotājam vai pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, klients Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
 
 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS
 
Vispārēja informācija par atteikuma tiesībām
 
 1. Klients šajos noteikumos norādītajā/noteiktā termiņā var izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no pasūtījuma (distances līguma).
 2. Klients pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma nepārprotami informē pārdevēju, personīgi vai izmantojot pasta pakalpojumus vai e-pasta veidā, iesniedzot tam atteikuma veidlapu/paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
*Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir ievērots, ja klients atteikuma veidlapu/paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 1. Atteikuma veidlapas/paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz pasūtījumu (distances līgumu) un atbrīvo klientu no jebkurām saistībām, kas izriet no pasūtījuma.
 2. Klients nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai nodod to pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam atteikuma veidlapu/ paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
*Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs pats piedāvā paņemt preci atpakaļ.
 1. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šīs noteikumu sadaļas b) punktu saņēma informāciju par klienta lēmumu atkāpties no distances līguma (pasūtījuma) un apliecinājumu tam, ka prece ir atbilstoši šīs noteikumu sadaļas d) punktam ir nodota vai nosūtīta pārdevējam, atmaksā klientam viņa par pasūtījumā norādīto preci samaksāto naudas summu, tajā skaitā klienta samaksātos piegādes izdevumus.
*Klienta samaksātā naudas summa, tajā skaitā piegādes izdevumi, tiek atmaksāti klientam, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja sākotnējam darījumam.
*ja klients neizpilda šīs noteikumu sadaļas d) punkta noteikumus, pārdevējs izmanto savas šīs noteikumu sadaļas f) punktā noteiktās tiesības.
 1. Pārdevējs saskaņā ar pasūtījumu klienta samaksātās naudas summas atmaksu aiztur līdz brīdim, kad pārdevējs saņem preci vai klients iesniedzis pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
 2. Ja klients ir izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējam nav pienākuma atmaksāt klientam piegādes papildu izdevumus.
 3. Klients sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, kas tiek aprēķinātas atbilstoši attiecīgā, klienta izvēlētā, sūtījumu piegādes komersanta cenrādim (piemēram, Latvijas Pasts).
 4. Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.
 
Atteikuma tiesību īpašie noteikumi:
 
Klients, atbilstoši 2014. gada 20. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nevar izmantot atteikuma tiesības.
 
 
Faktiskais atteikuma tiesību izmantošanas termiņš:
 
 1. Atteikuma tiesību termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienas, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
 2. Atteikuma tiesību termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienas, skaitot no dienas, kad klients iegūst līgumā norādīto preci valdījumā.
 
Preces atpakaļnodošana:
 
Pasta sūtījums:
Pārdevēja noliktavā, adrese – Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058.
Personīgi:
Pārdevēja noliktavā, adrese – Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058.
 
Pārdevēja noliktavas darba laiks:
pirmdiena:                                                                 11:00 – 20:00
otrdiena, trešdiena, ceturtdiena:                                 9:00 – 18:00
piektdiena:                                                                 9:00 – 17:00
 
 1. Paziņojums klientam
 
Pārdevējs pievērš Jūsu uzmanību un atgādina, ka:
 
 • Veikalā pārdotajām precēm, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, tiek dota garantija.
 • Garantija neietekmē klienta (pircēja) tiesības, kas noteiktās Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos. (attiecīgās preces garantijas noteikumi norādīti garantijas apliecībā/lapā, kas vienlaikus ar preces iegādi tiek izsniegta klientam. Atsevišķa garantijas apliecība/lapa netiek izsniegta klientam, ja tiek iegādāta kosmētiska vai/un pārtikas produkti).
 • Pasūtījuma (Distances līguma) noteikumi neietekmē klienta tiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos, ja klientam pārdotā prece neatbilst pasūtījuma (distances līguma) noteikumiem.
 • Klienta kā patērētāja tiesības ir aizsargātas ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem ar šo likumu saistītiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Klientam, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir tiesības vērsties pie pārdevēja ar attiecīgo patērētāja prasījumu. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centra funkcijās ietilpst palīdzības sniegšana patērētājiem strīdu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, patērētāju likumīgo prasību izpildes pieprasīšana.
 
Izmantojot atteikuma tiesības, klientam netiek piemērotas soda sankcijas/līgumsodi par tā pasūtījuma (distances līguma) izbeigšanu.
 
Piezīme:
 • Iegādāties Preci Veikalā var arī juridiskas personas;
 • Uz juridiskām personām neattiecas LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais regulējums, t.sk., šajos noteikumos norādītās atteikuma tiesības un noteikumi par Distances līgumu.
 
Datu aizsardzības atruna
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zepter International Baltic”, reģ. Nr. 40003262201, juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33, LV-1010 ar šo apliecina, ka informācija/ personas dati, Jūsu sniegtie personas dati, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek uzglabāti un apstrādi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).
Lūdzu ņemiet vērā, ka Jums ir visas datu subjektam ar VDAR piešķirtās tiesības. Tās ietver, bet neaprobežojas ar Jūsu tiesībām iegūt un piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi, pieprasīt personas datu dzēšanu, pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tirgvedības nolūkos, saņemt Jūsu sniegtos personas datus mašīnlasāmā formātā un tos nosūtīt citam datu pārzinim. Jums tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu (noformējot rakstveidā) Jūsu personas datu apstrādei, kā arī tiesības tikt aizmirstam.
 
Accept

Sīkdatnes

Šī interneta vietne izmanto sīkdatnes, kas dāvā iespēju sniegt draudzīgu, efektīvu un drošu atbalstu internetā, piemēram, situācijā, ja nepieciešams paātrināt navigāciju mūsu vietnē, novērtēt lappušu caurskates regularitāti un vispārējo navigāciju. Sīkdatnes ir neliela izmēra teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datora sistēmā, lai Jums būtu iespēja izmantot visas mūsu interneta veikala īpatnības. Dažas sīkdatnes tiek nosūtītas no mūsu servera uz Jūsu sistēmu – "sesijas sīkdatnes". Tās tiek automātiski nodzēstas Jūsu cietajā diskā interneta pārlūkprogrammas lietošanas sesijas beigās Sīkdatņu lietošana.