Facebook widget
 • Izņemt preci
  Pieņemt
  Atcelt
  Kopsumma (ar PVN): € 0,00
Atvērt PDF formātā
Kluba “Live 100” (dzīvo 100 gadus) noteikumi
Rīga,
23.05.2018.
Kluba “Live 100” (dzīvo 100 gadus) noteikumi.
 
I Definīcijas
Šajos noteikumos izmantotiem terminiem būs sekojoša nozīme ar zemāk 3.punktā ietverto atrunu:
                                     
Programmas organizētājs (turpmāk saukts arī Organizētājs) – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zepter International Baltic”, reģ. Nr. 40003262201, kas ir dibināta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, ar juridisko adresi: Kr. Valdemāra ielā 33, Rīgā, LV-1010, Latvijā, tālr. +371 67505272, e-pasts: office@zepter.lv, tīmekļa vietne: www.zepter.lv ;
 
Klubs “Live100” (turpmāk saukta arī Programma vai Klubs “Live 100”) – lojalitātes programma, ko organizē Programmas organizētājs ar mērķi popularizēt produktus un veicināt to noietu, piedāvājot bez maksas un brīvprātīgi privilēģijas tā dalībniekiem atbilstoši šajos noteikumos atrunātajiem nosacījumiem;
 
Interneta veikals (turpmāk saukts arī Veikals) – Organizētāja, atbilstoši interneta veikala noteikumiem, kas ir publicēti veikala tīmekļa vietnē (turpmāk saukti arī veikala noteikumi), vadīts Interneta veikals šādā interneta vietnē: https://shop.zepter.lv ;
 
 • fiziskā/ juridiska persona, kura veic pasūtījumus interneta Veikalā un ir pasūtītās preces saņēmējs. Veikalā iegādātās preces Klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem nekomerciāliem mērķiem;
 
Dalībnieks – Klients, kurš pievienojas Programmai saskaņā ar šiem noteikumiem;
 
Dalībnieka cena – samazināta mazumtirdzniecības cena, kas ir noteikta Veikalā katrai precei, ko Dalībnieks iegādājas Veikalā atbilstoši Veikala noteikumos aprakstītajiem nosacījumiem. Dalībnieka cenu nevar apvienot ar jebkādu citu mārketinga akciju. Dalībnieka cenu drīkst izmantot tikai šajos Noteikumos norādītajā kārtībā;
 
Mārketinga akcija – jebkura Organizētāja rīkota mārketinga vai reklāmas akcija, ieskaitot konkursus, kas ir veltīti tikai un vienīgi vai tostarp Dalībniekiem, nosakot īpašus dalības nosacījumus, tostarp preču cenas noteikšanai, un norādot akcijas spēkā esamību. Mārketinga akcijas nav apvienojamas ar Dalībnieka cenu;
 
Noteikumi – šie noteikumi, kas nosaka Programmas darbības noteikumus, jo īpaši tās Dalībnieku un Organizētāja pienākumus.
 
II. Pievienošanās Programmai un personas datu maiņas noteikumi
 1. Klients, kas vēlas kļūt par Dalībnieku, var pievienoties programmai ar Veikala tīmekļa vietnē pieejamo instrumentu palīdzību. Reģistrācijas procesa noslēgumā Klients, kas pievienojas Programmai, saņem Dalībnieka statusu. Vienlaikus elektroniskā pasta
kastītē, kas norādīta reģistrācijas formā, Dalībnieks saņem apstiprinājumu par iestāšanos Programmas Dalībnieku skaitā;
 
 
 1. Visiem datiem, ko sniedz Dalībnieks, pievienojoties Programmai, jābūt patiesiem un pilnīgiem;
 2. Jebkādu datu izmaiņu gadījumā Dalībnieka pienākums ir nekavējoties izdarīt atbilstošās izmaiņas ar Veikala tīmekļa vietnē pieejamo instrumentu palīdzību;
 3. Organizētājs neuzņemas atbildību par iespējamajām sekām, kas radušās situācijā, ja Dalībnieks nav izdarījis atbilstošās izmaiņas datos;
 4. Organizētājs neuzņemas atbildību par sekām, kādas radušās, ja Dalībnieks iesniedzis nepatiesus vai nepilnīgus datus, vai citas personas datus.
 
III. Datu apkopošana un apstrāde
 1. Iestājoties Programmā, Klients pieņem tās noteikumus un brīvprātīgi sniedz savus datus, t.sk., fiziskas personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi: e-pastu/ juridiskas personas datus: uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi e-pastu, kas nepieciešami Klienta identifikācijai/reģistrācijai Programmā, un vienlaikus:
 • piekrīt datu apstrādei no Organizētāja puses, it īpaši ar Programmu saistītās informācijas saņemšanai Dalībnieka norādītajā e-pastā ar automātiskās apziņošanas sistēmas starpniecību;
 • apstiprina to, ka viņš ir iepazinies ar noteikumiem, Organizētāja privātuma politiku un pilnībā uzņemas saistības ievērot šo dokumentu noteikumus;
 1. Organizētājs uzņemas Programmas īstenošanas mērķiem Dalībnieka iesniegto datu administrēšanu;
 2. Organizētājs apstrādās Dalībnieka iesniegtos datus, uz ko attiecas Dalībnieka sniegtā atļauja datu apstrādei ar mērķi īstenot Programmu;
 3. Organizētājs paziņo, ka Dalībniekam, kurš iesniedzis savus datus, ir tiesības caurskatīt un koriģēt savus personas datus, kā arī kontrolēt to apstrādi, tostarp: pieprasīt personas datu papildināšanu, aktualizāciju, koriģēšanu, pagaidu vai pastāvīgu apstrādes pārtraukšanu vai datu dzēšanu, ja tie ir nepilnīgi, nepatiesi vai apkopoti, kā arī situācijā, ja dati nav nepieciešami mērķim, ar kādu tie apkopoti. Gadījumā, ja Organizētājs apstrādā Dalībnieka datus ar likumīgu iemeslu, Dalībniekam ir tiesības rakstiski iesniegt motivētu prasību viņa personas datu apstrādes pārtraukšanai, ņemot vērā konkrēto situāciju, vai norādīt savus iebildumus, ja Organizētājs pieprasa datu apstrādi mārketinga nolūkos;
 4. Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā atcelt iepriekš pausto piekrišanu personas datu apstrādei Programmas īstenošanas nolūkos. Prasība pārtraukt personas datu apstrādi Programmas īstenošanas nolūkos nozīmē Dalībnieka izstāšanos no Programmas – Programmas turpmāka lietošana nav iespējama. Lai izmantotu minētās tiesības, Dalībniekam ir jāpārtrauc dalību Programma atbilstoši Noteikumu VII nodaļas noteikumiem.
 
IV. Dalībnieka cena un Programmas priekšrocības
 1. Programmas Dalībniekam ir tiesības iegādāties Veikalā preces par Dalībnieka cenu;
 2. Saskaņā ar Noteikumiem Dalībnieks iegādājas Veikalā preces tikai personiskajām vajadzībām. Dalībniekam nav tiesību iegādāties Veikalā preces vairumā apstākļos, kuros pirkums ir saistīts ar viņa saimniecisko/ komercdarbību, it īpaši ar tālākas pārdošanas mērķi;
 3. Dalībniekam, Programmas ietvaros tiek piešķirtas šādas priekšrocības:
 1.  Atlaide personīgiem pirkumiem.
 
Dalībniekam ir tiesības saņemt līdz pat 10% atlaidi katrai atsevišķai Zepter produktu iegādei,  līdz pat 20% atlaidi katrai atsevišķai Cosmetics&Luxury produktu iegādei, kas tiek piemērota pārdošanas mazumtirdzniecības cenām iegādes brīdī.
Atlaides var saņemt Veikalā : https://shop.zepter.lv, kā arī visos oficiālajos Zepter veikalos visā pasaulē (http://www.zepter.lv/MainMenu/ZepterWorld/ZepterWorld2.aspx#Shops) vai iegādājoties preces ar Organizētāja sadarbības partneru starpniecību. Atlaides nevar apvienot ar citiem īpašajiem piedāvājumiem vai akcijām.
 
 1. Personalizēti stimuli:
Dalībnieks saņems individuālus ielūgumus uz medicīnas un zinātniskajiem semināriem un kongresiem, svinībām, produktu demonstrēšanas pasākumiem, jaunu produktu laišanas tirgū pasākumiem, jauniem īpašiem reklāmas piedāvājumiem utt.
Dalībnieks saņems jaunāko informāciju par Zepter produktiem un to ietekmi uz veselību un labklājību, kā arī brīvu piekļuvi padomiem par veselīgu dzīvesveidu no profesionāliem treneriem un ārstiem.
 
 1. Prēmijas par jaunu Dalībnieku piesaisti.
Ja Dalībnieks piesaista jaunu Programmas Dalībnieku, viņš saņems prēmiju līdz pat 8% apmērā, kas tiek aprēķināta no jaunā Dalībnieka pirmā pirkuma summas.
Šī summa tiek piešķirta Programmas Dalībniekam, balstoties uz jaunā Dalībnieka pirkuma vērtību un tajā pašā valūtā.
Dalībniekam tiek piešķirta prēmija par jaunu Dalībnieku piesaisti, ja jaunais dalībnieks nav izbeidzis līgumu/ ir pilnībā, atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem apmaksājis un saņēmis preces.
Prēmiju par jaunu Dalībnieku piesaisti var saņemt tikai Programmas Dalībnieka reģistrācijas valstī. To nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem vai akcijām, izņemot Programmas atlaidi saskaņā ar a) punktu (sk. augstāk).
Prēmijas summu var arī uzkrāt no vairākām jauno Dalībnieku pirkumu summām un izmantot izvēlētā Zepter produkta/-u pirkšanai par attiecīgā pirkuma dienā spēkā esošo Dalībnieka cenu.
Vienā kontā uzkrāto prēmijas summu nevar pārskaitīt uz cita Dalībnieka kontu. Uzkrātās prēmijas summas izmaksu var veikt regulāri, atkarībā no uzkrātās summas apmēra. Uzkrātās prēmijas izmaksai Dalībniekam ar Organizētāju ir jāsastāda un jāparaksta Organizētājam noteikta parauga akts (akta paraugs atrodams Veikalā: https://shop.zepter.lv, sadaļā DOKUMETI).
Prēmiju par jaunu Dalībnieku piesaisti var piešķirt tikai vienam Dalībniekam, kurš ieteica jauno Dalībnieku.
Prēmija par jaunu Dalībnieku piesaisti ir derīga 12 (divpadsmit) meniešus.
Prēmiju piešķir tikai saskaņā ar Noteikumiem.
Dalībniekam ir jāmaksā visi likumdošanā norādītie nodokļi par saņemto prēmiju. Organizētājs, ja tas ir nepieciešams, ieturēs visus likumā noteiktos nodokļus no prēmijas summas.
Organizētājs var lūgt Dalībniekam sniegt viņa/viņas bankas rekvizītus, lai izmaksātu prēmiju par jaunu Dalībnieku piesaisti.
 
V. Saziņas metodes Programmas ietvaros
 1. Organizētāja un Dalībnieka saziņa tiks organizēta pa e-pastu, izmantojot elektroniskā pasta adresi, ko Dalībnieks norādījis Programmas ietvaros saskaņā ar Noteikumiem. No Organizētāja puses tiek veikta elektroniska saziņa pa e-pastu: clublive100@zepter.lv ;
 2. Organizētājs sniegs informāciju par Programmu, ieskaitot informāciju par speciālajiem piedāvājumiem, Dalībniekam adresētajiem ielūgumiem vai pasākumiem, ieskaitot automātiskās apziņošanas sistēmas;
 3. Uz visiem pa elektronisko pastu sūtītajiem jautājumiem Organizētājs sniegs atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā, izņemot VI nodaļā 4. p. minētos gadījumus.
 
VI. Uz Programmu attiecināto sūdzību apstrāde
 1. Sūdzības par Programmas darbību iespējams nosūtīt elektroniski, adresējot vēstuli uz šādu e-pasta adresi: clublive100@zepter.lv ;
 2. Dalībnieka, kurš ir fiziska persona, tiesības ir aizsargātas ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem ar šo likumu saistītiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Dalībniekam, kurš ir fiziska persona, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir tiesības vērsties pie Organizētāja ar attiecīgo patērētāja prasījumu.
 3. Dalībnieka, kurš ir juridiska persona, tiesības ir aizsargātas ar Latvijas Republikas Civillikumu un citiem ar šo likumu saistītiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Dalībniekam, kurš ir juridiska persona, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir tiesības vērsties pie Organizētāja ar attiecīgo pretenziju.
 
VII. Dalībnieka izstāšanās no Programmas/ dalības pārtraukšana
 1. Dalībnieks var atteikties no dalības Programma jebkurā laikā, iesniedzot paziņojumu par izstāšanos no Programmas. Dalībnieka paziņojums par izstāšanos no Programmas stājas spēkā brīdī, kad tas sasniedz Organizētāju veidā, kādā Organizētājs var iepazīties ar tā saturu. Lai paziņojums būtu pietiekami efektīvs, vienkārši nosūtiet to Organizētājam elektroniskā veidā uz e-pastu: clublive100@zepter.lv . Izstājoties no Programmas, Dalībnieks zaudē tiesības izmantot Dalībnieka cenu no paziņojuma spēkā stāšanās dienas.
 2. Svarīgāku iemeslu dēļ Organizētājs var – neierobežojot citas tiesiskos aktos paredzētas Organizētāja tiesības, – pārtraukt Dalībnieka dalību Programmā ar tūlītēju efektu. Par svarīgiem iemesliem, kas minēti iepriekšējā teikumā, tiek uzskatītas jebkuras darbības, kuru rezultātā pārkāptas tiesību normas, nodarīts kaitējums Organizētāja reputācijai vai izdarīti nopietni Veikala noteikumu pārkāpumi saskaņā ar Veikala darbības noteikumiem un nosacījumiem, piemēram, norādīti nepatiesi vai nepilnīgi personas dati vai citas personas dati vai preces Veikalā par Dalībnieka cenu iepirkti vairumtirdzniecības daudzumā vai apstākļos, kas norāda, ka pirkums veikts sakarā ar Dalībnieka algoto darbu, jo īpaši, lai veiktu tālākpārdošanu;
 
 1. Organizētāja paziņojums par Dalībnieka dalības pārtraukšanu Programma ir spēkā brīdī, kad šis paziņojums sasniedz Dalībnieku veidā, kurā Dalībnieks var iepazīties ar tā saturu. Paziņojums tiek nosūtīts elektroniskā formā uz Dalībnieka e-pasta adresi, norādot dalības pārtraukšanas iemeslus. Dalībnieks zaudē tiesības izmantot Dalībnieka cenu no paziņojuma nosūtīšanas dienas.

IX. Noteikumu grozījumi
 1. Organizētājam ir tiesības grozīt Noteikumus jebkurā brīdī, lai nodrošinātu drošu Programmas īstenošanu, tostarp novērstu krāpšanos, piešķirtu papildu priekšrocības Dalībniekiem vai paplašinātu Programmas esošās funkcijas vai ieviestu jaunas. Turklāt Organizētājs var grozīt Noteikumus, ja pieņemti normatīvo aktu grozījumi, kas attiecas uz Organizētāja komercdarbību. Katrs Dalībnieks tiks nekavējoties informēts par grozījumiem ar e-pasta starpniecību, vismaz 30 dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā. Noteikumu grozījumi, kas norādīti šīs sadaļas 2. punktā, stājas spēkā 30 dienu laikā no brīža, kad Dalībnieks saņēmis informāciju par grozījumiem. Grozījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem, ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Dalībnieks nav sniedzis paziņojumu par izstāšanos no Programmas. 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par grozījumiem Dalībniekam ir tiesības izmantot pakalpojumu sniegšanas noteikumus to pašreizējā redakcijā;
 2. Noteikumu grozījumi, kas izriet no nepieciešamības pielāgot Noteikumus obligātajām tiesisko normu prasībām, stājas spēkā iepriekšminēto noteikumu spēkā stāšanās dienā, taču Organizētājs centīsies sniegt paziņojumu par grozījumiem laikā, kas noteikts 1. Punktā;
 3. 4. punktā minētajos gadījumos Organizētājs patur tiesības apturēt vai izbeigt programmu. Paziņojums par šādu lēmumu Dalībniekiem tiks nekavējoties nosūtīts ar e-pasta starpniecību vismaz 30 dienas pirms programmas apturēšanas vai izbeigšanas. Tāpat par programmas apturēšanu vai izbeigšanu Organizētājs informēs arī Veikala mājas lapā. Dalībnieki var iegādāties Produktus par Dalībnieka cenu līdz paziņojumā noteiktā termiņa beigām.
 4. Organizētājs var apturēt vai izbeigt Programmu gadījumā:
 • ja interese par programmu ir maza;
 • ja netiek īstenoti mērķi, kuru labad Programma izstrādāta.
 
X. Noslēguma noteikumi
 1. Organizētājs nav atbildīgs par:
 • Dalībnieka Programmas lietošanu neatbilstoši likumam vai noteikumiem un nosacījumiem, kā arī jebkādām no tās izrietošām sekām;
 • situāciju, kurā Dalībnieks nodod trešajām personām savu lietotāja vārdu un paroli, ko viņš izmanto iedaloties Programmā;
 • izsniedz lietotājvārdu, paroli vai datus pilnvarotām personām saskaņā ar attiecīgajām tiesību normām’;
 • datu pārraides grūtības vai datu pārraides ātrums tehnisku ierobežojumu un Dalībnieka izmantoto savienojumu veidu dēļ;
 • Programmas pareizas darbības traucējumi nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
 1. Programmas Dalībnieka pilnvaras/ saistības nav nododamas trešajai personai;
 2. Programmai tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi. Izņēmuma jurisdikcija tiek piešķirta Latvijas Republikas tiesām
 3. Noteikumi ir pieejami Dalībniekiem Organizētāja juridiskajā adresē: Kr. Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010, Latvija, un tīmekļa vietne: www.zepter.lv.
 
Datu aizsardzības atruna
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zepter International Baltic”, reģ. Nr. 40003262201, juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33, LV-1010 ar šo apliecina, ka informācija/ personas dati, Jūsu sniegtie personas dati, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek uzglabāti un apstrādi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).
Lūdzu ņemiet vērā, ka Jums ir visas datu subjektam ar VDAR piešķirtās tiesības. Tās ietver, bet neaprobežojas ar Jūsu tiesībām iegūt un piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi, pieprasīt personas datu dzēšanu, pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tirgvedības nolūkos, saņemt Jūsu sniegtos personas datus mašīnlasāmā formātā un tos nosūtīt citam datu pārzinim. Jums tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu (noformējot rakstveidā) Jūsu personas datu apstrādei, kā arī tiesības tikt aizmirstam.
 
 

 
Accept

Sīkdatnes

Šī interneta vietne izmanto sīkdatnes, kas dāvā iespēju sniegt draudzīgu, efektīvu un drošu atbalstu internetā, piemēram, situācijā, ja nepieciešams paātrināt navigāciju mūsu vietnē, novērtēt lappušu caurskates regularitāti un vispārējo navigāciju. Sīkdatnes ir neliela izmēra teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datora sistēmā, lai Jums būtu iespēja izmantot visas mūsu interneta veikala īpatnības. Dažas sīkdatnes tiek nosūtītas no mūsu servera uz Jūsu sistēmu – "sesijas sīkdatnes". Tās tiek automātiski nodzēstas Jūsu cietajā diskā interneta pārlūkprogrammas lietošanas sesijas beigās Sīkdatņu lietošana.